برش زمین ناشی از جابه‌جایی در صفحه‌ی آناتولی(صفحه ترکیه) که حدود ۳.۵ متر اندازه گیری شده است!