چندثانیه، تصویری از کیان پیرفلک در حال قرائت قرآن را منتشر کرد.

چندثانیه، تصویری از کیان پیرفلک در حال قرائت قرآن را منتشر کرد.

این کودک در حادثه ایذه به ضرب گلوله جان باخت.