پایگاه خبری چند ثانیه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: اکرم ذبیحیان

نشانی: تهران، خ شریعتی، خیابان کلیم کاشانی، حائری دوم، پلاک 9، واحد 4

akramzabihian@yahoo.com