🔹خبر حضور بنده در انتخابات به عنوان کاندیدا، صرفا گمانه زنی رسانه هاست، تماسهای زیادی از افراد و گروهها و تشکلهای مختلف از سراسر کشور دریافت کرده ام.

🔹 تاکنون هیچ تصمیم شخصی و جمعی در این باره گرفته نشده است.

🔹پذیرش مسوولیت اجرایی در شرایط کنونی بسیار دشوار است. مهمترین امر، برگزاری انتخاباتی با مشارکت بالاست/انتخاب

دیدگاهتان را بنویسید