🔹 روزنامه ایران آگهی شرکت کویرتایر را در مقیاس یک چهارم صفحه برای حضور رئیسی در این کارخانه را منتشر کرده است.

🔹در این آگهی که در سالهای اخیر بی سابقه است از حضور رئیس جمهور در این کارخانه در بیرجند تشکر شده و آن را مایه دلگرمی دانسته است.

دیدگاهتان را بنویسید