پیش بینی سعید علی حسینی سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران درست در نیامد.
علی حسینی پیش بینی کرده بود که حافظ قشقایی ملی پوش دسته ۶۷ کیلوگرم بتواند یکی از مدال های حرکت دو ضرب این دسته را به گردن آویزد که این چنین نشد.
ملی پوش دسته ۶۷ کیلوگرم تیم وزنه برداری ایران که در گروه بی رقابتهای این وزن به رقابت با حریفان پرداخت به حدنصاب های تمرینی خود نیز دست نیافت.
قشقایی در حرکت دو ضرب این دسته پس از آنکه وزنه ۱۶۵ کیلوگرم را مهار کرد دو بار مقابل وزنه ۱۷۳ کیلوگرم متوقف شد .
این وزنه بردار در حرکت یک ضرب در حرکت سوم خود وزنه ۱۲۶ کیلوگرم را مهار کرد.
او با مجموع ۲۹۱ کیلوگرم در گروه بی رقابتهای دسته ۶۷ کیلوگرم پیکارهای جهانی کلمبیا در مکان ششم جای گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید