🔹دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران هرگونه افزایش قیمت روغن نباتی در کشور را تکذیب کرد.

دیدگاهتان را بنویسید