وزیر امور خارجه:

🔹جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در خلیج فارس، اجزای جدایی ناپذیر خاک پاک ایران است و به این مام میهن تعلق ابدی دارند.

🔹در ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم.

دیدگاهتان را بنویسید