🔹 باید از طریق کسانی که مردم به آن‌ها اعتماد دارند، با معترضان صحبت کرد

🔹مطالباتی وجود دارد که در فضای متشنج به هیچ وجه قابل پیگیری نیست‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید