جمیله کدیور در روزنامه اطلاعات نوشت:

🔹بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور از تمام ظرفیت خود برای تعلیق ورزش ایران و ممانعت از شرکت ورزشکاران ایرانی در مسابقات جهانی و فشار بر فدراسیونهای بین المللی برای ممانعت از حضور ایران طی دو سال گذشته استفاده کرده است، که تمامی این تلاش ها عقیم ماند و به شکست انجامید.

🔹در طرف دیگر این ماجرا، نقش حاکمیت و نیروهای هوادار آن در قبال تحولات اخیر قابل توجه است که با اقدامات خود بر التهاب وتشدید فضای موجود نسبت به تیم ملی در بین طیف های مخالف تیم ملی دامن زد.

🔹بدون شک عملکرد بخش های مختلف حاکمیت و برخی رسانه های تند و افراطی داخلی در ایجاد این فضا و سوء استفاده اپوزیسیون و رسانه های فارسی زبان وابسته به دولت های خارجی قابل توجه است.

دیدگاهتان را بنویسید