توضیحات ،مجید فرهادی مدیر عامل آتش نشانی مشهد در خصوص انفجار میدان طبرسی

دیدگاهتان را بنویسید