:

🔹 پرونده به هیات رسیدگی به تخلفات ارسال شده

🔹 معلم از رفتار خود ابراز پشیمانی کرده.

دیدگاهتان را بنویسید