کمیته سنای آمریکا قطعنامه ای در حمایت از ناآرامی ها در ایران را تصویب کرد.
جزییات تازه از قطعنامه ضدایرانی
کمیته رابط خارجی مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه قطعنامه ای فراحزبی در حمایت از ناآرامی ها در ایران تصویب کرد. 

این قطعنامه از دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا می خواهد تحریم های جدیدی علیه مقام ها و نهادهای ایرانی به بهانه این ناآرامی ها وضع کند. 

دیدگاهتان را بنویسید