حجم برف در کوهرنگ انقدر زیاد بوده که ماشین ها را دفن کرده!

دیدگاهتان را بنویسید