پتروشیمی کرمانشاه هم ظرفیت تولیدی واحدهای خود را به ۸۱ درصد کاهش داد!

#چند_ثانیه
@chandsanieh

دیدگاهتان را بنویسید