🔹 دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد

🔹اغتشاش هم مانع گفتگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است

🔹دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد. اغتشاش هم مانع گفتگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود.

دیدگاهتان را بنویسید