🔹 عدم تمدید قرارداد اساتیدی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، متداول است.

🔹 برخی، رفتارهای سیاسی انجام داده‌اند؛ ما بر اساس روش حرفه‌ای خودمان برخورد می‌کنیم

دیدگاهتان را بنویسید