ب
💢انگلیس – ایران ساعت ۱۶:۳۰ (گروهB)
💢سنگال – هلند ساعت ۱۹:۳۰ (گروهC)
💢آمریکا – ولز ساعت ۲۲:۳۰ (گروهB)

دیدگاهتان را بنویسید