🔹مردم آمدند و این استقامت برکت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید