روزنامه «جوان»: اگر حکومت «خاندان پهلوی» ادامه می‌یافت، فعالیت احزاب ممنوع، هرگونه اعتراضی سرکوب و اکثریت مردم، فقیر بودند
اگر چنبره سلطنت خاندان پهلوی بر ایران ادامه می‌یافت، اکنون فعالیت احزاب ممنوع بود، مخالفان تحت پیگرد ساواک بودند و به جز اقلیتی، اکثریت مردم در فقر به سرمی‌بردند.

روزنامه جوان با طرح این سوال که «اگر چنبره سلطنت خاندان پهلوی بر ایران ادامه می‌یافت، اکنون در چه وضعیتی بودیم» مدعی شد در صورت این اتفاق فعالیت احزاب ممنوع بود، مخالفان تحت پیگرد ساواک بودند و به جز اقلیتی، اکثریت مردم در فقر به سرمی‌بردند.

اگر چنبره سلطنت خاندان پهلوی بر ایران ادامه می‌یافت، فعالیت تمامی احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران ممنوع و فقط حزب رستاخیز مجاز به فعالیت بود. همه مخالفان و منتقدان حکومت پهلوی تحت پیگرد ساواک قرار داشته، هرگونه اعتراضی سرکوب شده و زندانیان سیاسی در زندان‌هایی، چون «موزه عبرت کنونی» نگهداری شده و تحت شکنجه‌های قرون‌وسطایی قرار داشتند. به‌جز چند ده‌هزار نفر که شامل اشراف متصل به دربار، امرای ارتش و سرمایه‌داران نوکیسه بودند، اکثریت جامعه ایرانی در محرومیت حداکثری قرار داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید