🔹بررسى سخنان رییسی در ۲ ماه گذشته نشان می دهد که نسبت به دو رییس قوه دیگر کم ترین واکنش را نسبت به اعتراضات داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید