🔹زاکانی فراموش کرده که نام او در ردیف دوم فهرست امضا کنندگان نامه درخواست عدم ورود واکسن کرونا به کشور بود.

دیدگاهتان را بنویسید