🔹مشکلات معیشتی وجود دارد، اما امروز یک دولت مردمی روی کار آمده تا مشکلات را بکاهد

دیدگاهتان را بنویسید