سردار رادان: خداوند برهمه‌ی ما منت گذاشت تا مدتی لباس خدمت بپوشیم و از نسل سلیمانی ها باشیم

دیدگاهتان را بنویسید