🔹رسانه ی ولات اقلیم کردستان : علی جوانمردی سال 2021 به بهانه ی هک موبایل خود اطلاعات و جزئیات ارتباطات  تمامی اشخاصی که با وی در ارتباط بودند را در دسترس دستگاه اطلاعاتی اقلیم کردستان قراره داده بود.

رسانه ی ولات کردستان عراق : جالب آن است تعداد زیادی از مرتبطین علی جوانمردی در چند سال اخیر توسط دستگاه اطلاعاتی ایران بازداشت شدند!

دیدگاهتان را بنویسید