عباس آخوندی در روزنامه اعتماد نوشت:

🔹برترین و نخستین معیار حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری پیشِ‌ رو حاکمیت قانون است. چنانچه نشانه‌های قابل اعتماد از تعهد به قانون و پذیرش و تن‌دادن به اراده ملت در مجریان و ناظران انتخابات مشاهده شود، اصل بر مشارکت در انتخابات است.

🔹تنها در حالتی مشارکت در انتخابات با معنی است ‌که ضرورت دوم به‌اندازه کافی اهمیت حیاتی برای کشور داشته باشد و وجدان ملی بر آن صحه بگذارد.

🔹حادثه تلخ سقوط هواپیمای رییس‌جمهور فقید رییسی سبب شد که ملت عزیز ایران ازجمله سیاست‌ورزان ملی، احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و اجتماعی در موقعیتی قرارگیرند که به‌اضطرار باید تصمیمی استراتژیک در مدت زمانی کوتاه بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید