🔹برد شگفت‌انگیز دیروز عربستان فقط برآمده از لطف کمک‌داور ویدئویی به آنها و سختگیری تکنولوژی نبود. سختگیری اصلی را آنها در جریان آماده‌سازی به خودشان وارد کرده بودند. این آماده بودن، تیم بودن و قابل‌احترام بودن، دیروز در حرکت آنها آشکار بود.

🔹عربستان در بازی دیروز، دقیقا همان صفاتی را داشت که طعنه‌زنان کیهانی دیروز و در مقام توجیه شکست سنگین ایران، آنان را به نداشتن آن تمسخر کرده بودند. جسارت، شجاعت، درک متقابل، هماهنگی، ایستادگی و در یک‌کلام، برنامه تیمی. همان که نه قطر داشت و نه ایران.

دیدگاهتان را بنویسید