مهدی فضائلی، عضو دفتر نشر آثار رهبر انقلاب در توئیتی نوشت: ‏

🔹علاوه بر آنکه اغلب اخبار و مواضع منسوب به ‎رهبرمعظم انقلاب در ‎بولتن خبری یک مجموعه رسانه ای،به دليل غیردقیق، ناقص و گاه جعلی بودن غیرمعتبر است، باید به اغراض شوم دشمن توجه داشت که اخباری دروغ را به عنوان اخبار این بولتن محرمانه مطرح کند.

دیدگاهتان را بنویسید