🔹 نیازمند سیاست‌های اجتماعی موثر مبتنی بر گفتگو و ارسال نشانه‌های امیدبخش هستیم

🔹 میانه‌ها می‌توانند تسهیل گر و پیش برنده سیاست‌های اجتماعی آرام بخش باشند

🔹 ایرانی‌های میانه، متحد شوند تا صداهای بلند کرکننده تنش‌آفرینان و نفرت‌پراکنان کوتاه شود

🔹هیچ‌گاه در طول تاریخ معاصر ما، این‌گونه رسانه‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه بر فضای روانی ایران تاثیرگذار نبوده‌اند

دیدگاهتان را بنویسید