🔹مردم نمی پذیرند نیروهای امنیتی و اطلاعاتی علم و آزادی را به دست بگیرند.

🔹گشت ارشاد در آینده کاملا تعدیل می شود؛ اگر حذف شود هم اتفاقی نمی افتد

دیدگاهتان را بنویسید