🔹باید انتخاباتی برگزار شود که از کل واجدین شرایط درصد بالایی شرکت کنند والا اسم آن مشارکت سیاسی مردم در سرنوشتشان نیست.

🔹چالش های بزرگ امنیت ملی و تمامیت ارضی ما را تهدید می‌کند.

🔹بسته شدن باب احساس تعلق مردم به جامعه شان خیانت بزرگ است.

دیدگاهتان را بنویسید