🔹بودجه سازمان برنامه و بودجه است که نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۳ برابر افزایش یافته است!

🔹بودجه این سازمان به ترتیب در سال ۱۴۰۰: ۱۵۰۰ میلیارد تومان
در سال ۱۴۰۱: ۱۷۹۹ میلیارد تومان
در سال ۱۴۰۲: ۵۷۹۱ میلیارد تومان (بیش از ۳ برابر!)
بودجه ۱۴۰۲

▫️درآمد حاصل از جرایم رانندگی: ۲۰۰۰ میلیارد تومان

▫️درآمد حاصل از جرایم محیط زیستی: ۱۰۰ میلیارد تومان

▫️درآمد حاصل از جرایم تخلفات صنفی: ۳۵۰ میلیارد تومان

▫️درآمد حاصل از جرایم فروش ادوات بازداشتی: ۱۱۳ میلیارد تومان

▫️درآمد حاصل از جرایم ورود و اقامت اتباع خارجی: ۳۰۰ میلیارد تومان

▫️درآمد حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا: ۱۵۵۰ میلیارد تومان

دیدگاهتان را بنویسید