🔹مرحوم حسین مرادی سرباز وظیفه بوده که به صورت امریه در دانشکده شیمی فعالیت می کرده است.

🔹 به نظر میرسد خطای فردی موجب چنین حادثه ای شده است.

🔹 دانشگاه تمامی پروتکل های ایمنی را رعایت کرده بود.

🔹 مسئول مربوطه دانشگاه ساعاتی قبل از وقوع انفجار تذکرات لازم را به ایشان داده بود که متاسفانه توجهی به آن نشده بود.

دیدگاهتان را بنویسید