🔹اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم، محور باید قانون باشد.

🔹اگر تحت شرایط مختلف و فضاسازی دیگران بدون رعایت قانون عمل کنیم حجت نداریم.

🔹یک روز از ما شدت عمل می‌خواهند و یک روز هم می‌گویند عمل شما انسانی نیست و ضد حقوق بشر عمل می‌کنید. یک روز می‌گویند چرا از شروع اغتشاشات دیر عمل کردید و سرعت عمل نداشتید و یک روز هم می‌گویند چنین حکمی در قرآن نیست.

🔹در همه احوال باید دقت و سرعت و لحاظ قانون را مد نظر داشته باشیم

دیدگاهتان را بنویسید