بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور:

🔹۱۰ شرکت دارویی برای اخذ توضیح به سازمان بازرسی فراخوانده شدند که با توجه به اینکه توضیحات قابل قبول واقع نشد،تفهیم اتهام صورت گرفت و دفاعیات ۴ شرکت مورد پذیرش واقع نشد و به مرجع قضایی معرفی شدند

دیدگاهتان را بنویسید