شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار:

قانون ممنوعیت شیفت‌های پشت سر هم با تحمیل اضافه کار اجباری به پرستاران نقض شده است و مسئولین مربوطه هم در جریان این مشکل هستند!

دیدگاهتان را بنویسید