:

۱-محمدعلی باشه آهنگر برای «سینمامتروپل»
۲- حسین میرزامحمدی برای «کت چرمی»
۳- محمد عسگری برای «اتاقک گلی»
۴- هادی محمدیان، بهنود نکویی و محمدجواد جنتی برای «بچه زرنگ»
۵- بابک خواجه پاشا برای «در آغوش درخت»
۶- حمید زرگرنژاد برای «شماره ۱۰»
۷- محمدحسین لطیفی برای «غریب»

دیدگاهتان را بنویسید