🔹براساس آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی کشور در انتهای شهریور بـا رشـد ۳۷.۵ درصـدی نسـبت بـه مـاه مشـابه سـال قبـل بـه ۵۵۹۵ هـزار میلیـارد تومـان ( ۴۳۲۱ هزار میلیارد تومان شبه پول و ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان پول) رسـید.

🔹نقدینگی در پایان شهریورماه ۱۴۰۰، ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان و در پایان همان سال به ۴۸۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

🔹عامـل مسـلط در رشـد آن را میتوان افزایـش پایـه پولـی دانست؛ چراکه در پایـان این ماه بـرای دومیـن مـاه پیاپـی، سـهم پایـه پولـی در رشـد نقدینگـی افزایـش یافتـه اسـت

دیدگاهتان را بنویسید