🔹یا آقای نظری نمی‌داند بخاطر کمبود گاز «نیروگاه فرسوده و کم‌بازده و بدون فیلتر اراک» مجبور به مازوت سوزی و تولید آلودگیست یا میخواهد هوای خمین را هم آلوده کند!؟

دیدگاهتان را بنویسید