🔹ابهامات بحث مولدسازی، «شائبه انتصابات حزبی» توسط رییس خصوصی سازی در شرکتهایی که منع قانونی دارند و نیز اخباری مبنی بر «گروگان‌گیری مصوبات هیات مدیره» برخی شرکتهای مشمول سهام عدالت در راستای اهداف خاص، سه موضوع مهمی است که افکار عمومی درخواست شفاف سازی دارند

🔹آیا قربانزاده این بار اراده شفاف‌سازی دارد یا همچنان برای دولت رییسی حاشیه سازی میکند!؟

دیدگاهتان را بنویسید