روزنامه همدلی نوشت:

🔹این وضعیت بدترین موقعیت ممکن برای یک جامعه اســت. تداوم این شرایط، وضعیت را هر روز بدتر می‌کند، به طوری که به جرات میتوان گفت کیان کشــور در خطر است. در این شرایط، هیچ سرمایه‌گذاری، میل به سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. بلکه هر متخصص و صاحب سرمایه که بتواند، مهاجرت و جلای وطن را انتخاب میکند. در این شرایط، قطعا مقابله امنیتی، راه حل مساله نیست.

دیدگاهتان را بنویسید