هشدار عباس عبدی درباره تکرار ماجرای آجیل فروش سنندجی در «حواله ماشین» ملی پوشان

حکومت متوجه ماجرا نیست و با کارهای تاکتیکی قصد بهبود اوضاع را دارد ولی نتیجه عکس می دهد.
تیتر کردن تعارف آجیل فروش سنندجی به رییسی از سوی رسانه های رسمی واجب کرد که
تکرار کنم؛
حکومت متوجه ماجرا نیست و با کارهای تاکتیکی قصد بهبود اوضاع را دارد ولی نتیجه عکس می دهد دیدار با تیم ملی هم همین گونه بود. صبر کنید تا بعد از گرفتن حواله ماشین
علیه حکومت موضعگیری خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید