عباس عبدی نوشت:

🔹‏سیاست رسمی در ایران مدعی است که مرز میان اغتشاشگر را با معترض خیابانی و هر دو را با منتقد و مخالف، کاملا رعایت می‌کند.

🔹برای راستی آزمایی این ادعا کافی است که واکنش آنان علیه بیانیه انتقادی خاتمی را ببینید که فراتر از اغتشاشگر معرفی می‌کنند.

🔹همه ادعاهای رسمی همین گونه است؟

دیدگاهتان را بنویسید