🔹در صورت حضور در تجمعات غیرقانونی، دانشگاه حق خود را در بازگرداندن همه موارد تعلیق‌شده محفوظ می‌داند.

دیدگاهتان را بنویسید