🔸اروپا با استفاده از هیزم به استقبال زمستان سخت آمده است.

🔹بدلیل جنگ اوکراین و روسیه ذخایر گاز اروپا با محدودیت های شدید مواجه است.

دیدگاهتان را بنویسید