:

۱) درآمدهای مالیاتی و واگذاری اوراق مالی بیشترین درصد تحقق را در ۶ ماهه دارند!

۲)عوارض گمرکی فقط ۳۲ درصد از رقم مصوب ۶ ماهه و فقط ۱۶ درصد از رقم مصوب بودجه ۱۴۰۱ وصول شده است!

۳) تنها ۵۶ درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات مصوب بودجه ۱۴۰۱ محقق شده است

دیدگاهتان را بنویسید