🔹تا کنون فقط ۱۰ میلیارد متر مکعب از ذخیره در کنار گاز ورودی مصرف شده است.

🔹با این وضعیت در پایان زمستان هنوز ۵۰ میلیارد متر مکعب گاز در مخازن باقی میماند.

🔹هیچ یک از کشور اروپایی گاز مصرفی مسکونی و صنعت را هم قطع نکردند.

دیدگاهتان را بنویسید