🔹 تولید فرآیند گفت و گو میان اقشار مدرن و سنتی.

🔹 فراهم شدن گفت و گوی میان نسلی در سطوح خرد.

🔹 فرآیند یک هویت ملی مرکب فراهم شده و در آستانه ورود به ملیت گرایی چند ضلعی هستیم.

🔹 فرآیندی از تعامل میان ایرانیان داخل و خارج کشور شکل گرفته است.

🔹 گفت و گو و ارتباط بین ساحت های حوزه های مختلف هنری و ادبی و فرهنگی و غیره شکل گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید