🔹این هفته از لحاظ دمایی غالباً با هوایی سردتر از نرمال در کشور همراه هستیم و در بیشتر نقاط استان های نیمه شمالی کشور دمای هوا کمتر از نرمال خواهد بود.

🔹از اواسط هفته به بعد میزان کاهش دما بیشتر شده و هوا رو به سردی و زمستانی شدن می رود، این وضعیت از اواخر هفته با نفوذ یک توده هوای سرد به کشور تشدید شده و با هوایی بسیار سرد در سردسیرات کشور همراه خواهیم بود.

🔹برای یک هفته آینده وضعیت دمایی در نیمه شمالی بین ۱ تا ۳ درجه سانتیگراد خنک تر از حالت نرمال خود خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید