🔹رفتارهای نامناسب که گاهی فردی در لباس روحانیت با مردم می‌کند از عوامل بزرگ و پر خطر رویگردانی جامعه از دین است

دیدگاهتان را بنویسید